Pravilnik o zasebnosti
<p><strong>Splo&scaron;na pravila uporabe produktov in storitev informacijske tehnologije, ki jih ponuja družba Next d.o.o. z dne 1.3.2016</strong></p> <p>&nbsp;</p> <ol> <li>Ta pravila imajo naravo splo&scaron;nih pogojev poslovanja in določajo pogoje uporabe produktov ter storitev informacijske tehnologije, ki jih ponuja družba Next d.o.o. Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana, matična &scaron;tevilka: 6902545000, ID &scaron;tevilka za DDV SI 69701466, vpis v sodni register Okrožno sodi&scaron;če v Ljubljani (v nadaljevanju: ponudnik). Kadar so pravila uporabe posameznega produkta ali storitve določena posebej, se ta pravila uporabljajo subsidiarno.</li> <li>Kot produkti in storitve informacijske tehnologije &scaron;tejejo zlasti aplikacije in druga programska oprema za osebne računalnike, mobilne telefone, tablične računalnike in druge podobne naprave, aplikacije na spletnih straneh oziroma v okviru socialnih omrežij, spletne strani ipd. (v nadaljevanju produkti in storitve).</li> <li>Uporaba ponudnikovih produktov in storitev brez sprejema teh pravil ni dovoljena. S pričetkom uporabe produktov in storitve se &scaron;teje, da oseba, ki jih uporablja, sogla&scaron;a s temi pravili.</li> <li>Uporabnik v skladu s temi pravili predstavlja osebo, ki uporablja produkte in storitve na katere se nana&scaron;ajo ta pravila ali jih je uporabljala v preteklosti in je sprejela pravila bodisi izrecno bodisi na podlagi določil Obligacijskega zakonika o splo&scaron;nih pogojih poslovanja ali drugega predpisa. Vse pravice uporabnika in dolžnosti ponudnika, ki jih določajo ti splo&scaron;ni pogoji, se nana&scaron;ajo zgolj na uporabnike, kot jih določa ta odstavek.</li> <li>S trenutkom, ko uporabnik sprejme ta pravila, ne glede na način njihovega sprejetja, zavezujejo uporabnika glede vseh ponudnikovih produktov in storitev, ki jih uporabnik že uporablja ali ki jih bo uporabljal v prihodnje. Uporabnik se strinja, da lahko ponudnik ta pravila kadarkoli spremeni, če jih predhodno objavi na spletni strani www.beeping.si ali njeni podstrani, spremenjena pravila pa lahko pričnejo veljati najprej en mesec po njihovi objavi.</li> <li>Izdajatelj je imetnik vseh materialnih avtorskih pravic na produktih in storitvah, ki jih ponuja in imetnik morebitnih drugih pravic intelektualne lastnine. Na podlagi teh pravil se ponudnik ne odpoveduje tem pravicam ter jih ne omejuje, prav tako pa jih ne prena&scaron;a na uporabnika. Kadar je nosilec materialnih ali moralnih avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine na produktih in storitvah druga oseba ali kadar se produkti in storitve uporabljajo v povezavi s produkti in storitvami druge osebe, ponudnik ne daje jamstev v zvezi z uporabo teh produktov.</li> <li>S sprejemom teh pravil se uporabnik produktov ali storitev zavezuje, da jih bo uporabljal na zakonit in legitimen način in za doseganje zakonitih in legitimnih namenov. Kadar ima uporabnik z uporabo produktov ali storitev možnost sporočati svoje mnenje ali objavljati druge vsebine (fotografije, filmi ipd.), se zavezuje, da vsebine ne bodo &scaron;kodovale dobremu imenu ponudnika ali žalile čustev drugih uporabnikov ter tretjih oseb ali posegale v njihove&nbsp;pravice.</li> <li>Ponudnik lahko kadarkoli preneha ponujati produkte in storitve, ne da bi moral o tem prej obvestiti uporabnika.</li> <li>Ponudnik ni dolžan zagotavljati dostopnosti produktov in storitev, če prihaja do njihovega nedelovanja zaradi nedelovanja infrastrukture, storitev ali programske opreme drugih oseb, od katerih je odvisno delovanje ponudnikovih produktov in storitev ali zaradi napak v produktih in storitvah.</li> <li>Ponudnik lahko produkte ali storitve kadarkoli spremeni, kar vključuje tudi možnost samodejne posodobitve oziroma spremembe programske opreme, ki jo je potrebno prenesti na naprave uporabnika. Če pri tem nastanejo stro&scaron;ki zaradi prenosa preko infrastrukture za prenos podatkov, te stro&scaron;ke trpi uporabnik.</li> <li>Ponudnik ne zagotavlja, da bodo produkti in storitve delovale na strojni in programski opremi uporabnika. Kadar so v zvezi s posameznimi produkti in storitvami navedene strojne in programske zahteve, so navedene zgolj informativno.</li> <li>Ponudnik ne zagotavlja, da so informacije, ki jih uporabnik pridobi s pomočjo produktov in storitev pravilne, popolne, natančne oziroma posodobljene, kar vključuje tudi vsebine tretjih oseb in oglasna sporočila.</li> <li>Kadar je v okviru uporabe produktov ali storitev mogoče hraniti določene podatke, ponudnik ne zagotavlja, da bodo ti podatki hranjeni trajno. Uporabnik prevzema riziko izbrisa tak&scaron;nih podatkov. Podatki, ki jih uporabnik vnese v produkt ali storitev, so lahko shranjeni v neza&scaron;čiteni obliki ali se v taki obliki prena&scaron;ajo preko infrastrukture za prenos podatkov. Uporabnik prevzema tveganje za zlorabo podatkov, ki bi jo povzročile tretje osebe.</li> <li>Ponudnik uporabniku v zvezi s produkti in storitvami ni dolžan nuditi pomoči pri njihovi uporabi, kar velja tudi v primeru, ko ponudnik objavi telefonske &scaron;tevilke ali druge kontaktne podatke za pomoč uporabnikom.</li> <li>Uporabnik se strinja, da lahko produkti in storitve prikazujejo oglasna sporočila ponudnika ali tretjih oseb.</li> <li>Za vsebino oglasnih sporočil tretjih oseb ter druge vsebine tretjih oseb ponudnik ne odgovarja. Uporabnik se zaveda, da so lahko te vsebine žaljive, neprimerne ali drugače posegajo v osebnost uporabnika, kljub temu, da si bo ponudnik v razumnem obsegu prizadeval tak&scaron;ne vsebine preprečiti.</li> <li>V primeru, da se produkti in storitve uporabljajo v povezavi s socialnimi omrežji ali drugimi podobnimi storitvami, kjer ima uporabnik ustvarjen račun oziroma profil z javno dostopnimi podatki, uporabnik dovoljuje, da se na tem profilu objavijo podatki o uporabi aplikacije ter oglasna sporočila ponudnika. V kolikor pravila socialnega omrežja ali druge storitve to omogočajo, lahko uporabnik prepreči objavljanje tak&scaron;nih podatkov.</li> <li>Če obstaja sum, da uporabnik kr&scaron;i določila teh pravil ali predpisov ali če pride do zlorabe produkta ali storitve s strani tretje osebe lahko uporabnik brez predhodnega opozorila odstrani vsebine, ki jih je s pomočjo aplikacije ali storitve objavil ali hranil uporabnik ali tretja oseba. Dodatno lahko ponudnik v teh primerih brez predhodnega obvestila uporabniku prepove ali dejansko onemogoči uporabo produktov in storitev.</li> <li>Ponudnik storitev ni odgovoren za nikakr&scaron;no &scaron;kodo, ne glede na njeno obliko, ki bi nastala uporabniku zaradi uporabe ali nedelovanja produktov in storitev ali zaradi ponudnikovega ravnanja v nasprotju s to pogodbo, razen kadar na podlagi teh pravi izrecno prevzema določeno dolžnost oziroma kadar pravice do od&scaron;kodnine ni mogoče omejiti ali izključiti na podlagi prisilnih predpisov.</li> <li>Družba Next d.o.o. kot upravljavec na svojih spletnih mestih uporablja pi&scaron;kotke. Pi&scaron;kotki so majhne tekstovne datoteke, ki se prenesejo na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletnega mesta, običajno vsebujejo ime strežnika, s katerega je bil poslan pi&scaron;kotek, življenjsko dobo pi&scaron;kotka, vrednost (edinstveno &scaron;tevilko). Poznamo več vrst oz. kategorij pi&scaron;kotkov: začasne/trajne; lastne/druge, nujno potrebne za delovanje spletnega mesta/manj nujne, deloma vsiljive, ki izvajajo statistiko/zelo vsiljivi, ki izvajajo statistiko in zbirajo osebne podatke. Vsem kategorijam je skupna časovna omejenost njihovega trajanja. Pi&scaron;kotki lahko torej izvajajo nekaj pomembnih funkcij, kot je npr.: personalizacija spletnega mesta, izbolj&scaron;anje uporabni&scaron;ke izku&scaron;nje in podobno.</li> <li>Za pravno razmerje med ponudnikom in uporabnikom se uporablja slovensko pravo, za re&scaron;evanje sporov v zvezi s tem razmerjem pa je pristojno sodi&scaron;če v Ljubljani.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Več informacij o pi&scaron;kotkih in družbenih omrežij</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Novi Zakon o elektronskih komunikacijah, ZEKom-1, je v slovenski pravni red prenesel spremenjeno Direktivo o zasebnosti v elektronskih komunikacijah 2002/58/ES. Odločbe novega zakona se pričnejo uveljavljati z dnem 15.6.2013 in veljajo za vse spletne strani, ki na kakr&scaron;en koli način za svoje delovanje uporabljajo spletne pi&scaron;kotke in podobne tehnologije.</p> <p>&nbsp;</p> <p>V Direktivi je bil spremenjen člen, ki govori o pi&scaron;kotkih in podobnih tehnologijah, s katerimi je mogoče shranjevati informacije ali pridobivati informacije, shranjene na uporabnikovi terminalni opremi (kot je npr. računalnik, mobilna naprava). Uporaba takih tehnologij je po novem mogoča le na podlagi privolitve uporabnika.</p> <p>Uporaba pi&scaron;kotkov na spletu ni nič novega, pa vendar so uporabniki s takimi tehnologijami na splo&scaron;no zelo slabo seznanjeni, prav tako tudi z orodji, s katerimi je pi&scaron;kotke mogoče upravljati.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Sam pi&scaron;kotek ne vsebuje ali zbira informacij. Če pa ga prebere strežnik skupaj s spletnim brskalnikom, je to lahko spletnemu mestu v pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznej&scaron;ih storitev &ndash; na primer tako, da se spomni prej&scaron;njih nakupov ali podatkov o uporabnikovem računu. Samo strežnik, ki je poslal pi&scaron;kotek, lahko prebere in uporablja ta pi&scaron;kotek. Na spletnem mestu, vrednem zaupanja, lahko tako pi&scaron;kotki obogatijo izku&scaron;njo.&nbsp; Pi&scaron;kotki so lahko shranjeni različno dolgo, le za trajanje seje brskanja ali pa veliko dlje.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Analitika spletnih strani</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>V skladu z ZEKom-1, smernicami IP-RS ter dodatnimi mnenji IP-RS so morda nekateri analitični pi&scaron;kotki za uporabo lastne analitike že bili servirani ob obisku te spletne strani. Pri uporabi analitike tretjih oseb spo&scaron;tujemo zakonodajo in temu primerno va&scaron;e podatke anonimiziramo tako, da jih ni mogoče uporabiti v druge namene kot za na&scaron;o lastno analitiko obiskanosti spletnih strani.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Seznam spletnih pi&scaron;kotkov spletne strani www.beeping.si</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>Tudi spletna stran, www.beeping.si, za svoje delovanje uporablja spletne pi&scaron;kotke. V nadaljevanju sledi seznam vseh spletnih pi&scaron;kotkov, ki jih na&scaron;a spletna stran uporablja ter obrazložitev njihovega namena. Navedene so tudi morebitne tretje osebe, ki preko spletne strani lahko servirajo pi&scaron;kotke. Kadar je za uporabo oziroma namestitev pi&scaron;kotkov v potrebno uporabnikovo soglasje, spletna stran, beeping.si, pred njihovo uporabo oziroma pred naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik) pridobi uporabnikovo privolitev.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <table width="100%"> <thead> <tr> <td> <p><strong>Cookie</strong></p> </td> <td> <p><strong>Purpose</strong></p> </td> <td> <p><strong>Administrator</strong></p> </td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <p>_ga</p> </td> <td> <p>This website uses cookies. We use Google Analytics, a popular web analytics service provided by Google, Inc. Google Analytics uses cookies to help us analyse how our users use the site. The cookies expire 2 years from the set/update.</p> </td> <td> <p>Google Analytics</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> <td> <p>&nbsp;</p> </td> </tr> <tr> <td> <p>PHPSESSID</p> </td> <td> <p>These cookies are required for the proper functioning of the website. There is temporary user data stored, e.g. for purchasing the products in the cart. The cookies expire at the end of the session.</p> </td> <td> <p>Next d.o.o.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Obvezni pi&scaron;kotki</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ti pi&scaron;kotki so nujni za premikanje po spletni strani in uporabo njenih možnosti, kot je dostop do varnih območij spletne strani. Brez teh pi&scaron;kotkov ni možno zagotoviti storitev, ki ste jih zahtevali, na primer obrazec za nagradno igro ipd.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Izvedbeni pi&scaron;kotki </strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ti pi&scaron;kotki zbirajo informacije o načinu uporabe spletne strani, na primer katere strani uporabniki najpogosteje obi&scaron;čejo, in ali se na spletnih straneh pojavijo sporočila o napaki. Ti pi&scaron;kotki ne zbirajo informacij, ki bi lahko identificirale uporabnika. Vse zbrane informacije so združene in zato anonimne. Ti pi&scaron;kotki se uporabljajo samo za izbolj&scaron;anje delovanja spletne strani. Z uporabo na&scaron;e spletne strani se strinjate, da na va&scaron;o napravo namestimo to vrsto pi&scaron;kotkov.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Funkcionalni pi&scaron;kotki</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Ti pi&scaron;kotki omogočajo, da si spletna stran zapomni va&scaron;e izbrane možnosti (na primer va&scaron;e uporabni&scaron;ko ime, jezik ali regijo, kjer se nahajate) in vam ponudi izbolj&scaron;ane, bolj osebne možnosti. Ti pi&scaron;kotki si lahko zapomnijo tudi spremembe velikosti črk in pisave ter drugih delov spletne strani, ki jih lahko prilagodite. Uporabni so tudi za zagotavljanje storitev, ki ste jih zahtevali, kot je ogled videoposnetka ali komentiranje na blogu. Informacije, ki jih zbirajo ti pi&scaron;kotki, so lahko anonimne in ne sledijo va&scaron;emu brskanju po drugih spletnih straneh.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Z uporabo na&scaron;e spletne strani se strinjate, da na va&scaron;o napravo namestimo to vrsto pi&scaron;kotkov.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Kako upravljati pi&scaron;kotke na osebnem računalniku? Če želite omogočiti pi&scaron;kotke na&scaron;e spletne strani, sledite spodnjim korakom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Google Chrome</p> <ol> <li>Kliknite &raquo;Orodja&laquo; na vrhu va&scaron;ega brskalnika in izberite &raquo;Nastavitve&laquo;.</li> <li>Kliknite &raquo;Prikaži dodatne nastavitve&laquo;, se pomaknite do razdelka &raquo;Zasebnost&laquo; in kliknite gumb &raquo;Nastavitve vsebine&laquo;.</li> <li>Izberite &raquo;Dovoli nastavljanje lokalnih podatkov&laquo;.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0</p> <ol> <li>Kliknite &raquo;Orodja&laquo; na vrhu va&scaron;ega brskalnika in izberite &raquo;Internetne možnosti&laquo;, nato kliknite zavihek &raquo;Zasebnost&laquo;.</li> <li>Preverite, da je raven va&scaron;e zasebnosti nastavljena na srednjo ali manj, kar bo omogočilo uporabo pi&scaron;kotkov v va&scaron;em brskalniku.</li> <li>Nastavitev nad srednjo ravnijo bo onemogočila uporabo pi&scaron;kotkov.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>Mozilla Firefox</p> <ol> <li>Kliknite &raquo;Orodja&laquo; na vrhu va&scaron;ega brskalnika in izberite &raquo;Možnosti&laquo;. &gt;</li> <li>Nato izberite ikono &raquo;Zasebnost&laquo;. &gt;</li> <li>Kliknite &raquo;Pi&scaron;kotki&laquo; in izberite možnost &raquo;Dovoli stranem, da ustvarijo pi&scaron;kote&laquo;.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>Safari</p> <ol> <li>Kliknite ikono zobnika na vrhu va&scaron;ega brskalnika in izberite možnost &raquo;Nastavitve&laquo;.</li> <li>Kliknite &raquo;Zasebnost&laquo;, nato označite možnost &raquo;Onemogoči uporabo pi&scaron;kotkov tretjih oseb in ogla&scaron;evalnih pi&scaron;kotkov&laquo;.</li> <li>Kliknite &raquo;Shrani&laquo;.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>Kako upravljati pi&scaron;kotke na računalniku Mac</p> <p>Če želite omogočiti pi&scaron;kotke na&scaron;e spletne strani, sledite spodnjim korakom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Microsoft Internet Explorer 5.0 on OSX</p> <ol> <li>Kliknite &raquo;Explorer&laquo; na vrhu va&scaron;ega brskalnika in izberite možnost &raquo;Nastavitve&laquo;.</li> <li>Pomaknite se navzdol do &raquo;Pi&scaron;kotki&laquo; v razdelku &raquo;Prejete datoteke&laquo;.</li> <li>Izberite možnost &raquo;Nikoli ne vpra&scaron;aj&laquo;.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>Safari on OSX</p> <ol> <li>Kliknite &raquo;Safari&laquo; na vrhu va&scaron;ega brskalnika in izberite možnost &raquo;Nastavitve&laquo;.</li> <li>Kliknite &raquo;Zasebnost&laquo; in nato &raquo;Omogoči uporabo pi&scaron;kotkov&laquo;.</li> <li>Izberite &raquo;Samo na obiskanih straneh&laquo;.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>Mozilla and Netscape on OSX</p> <ol> <li>Kliknite &raquo;Mozilla&laquo; ali &raquo;Netscape&laquo; na vrhu va&scaron;ega brskalnika in izberite možnost &raquo;Nastavitve&laquo;.</li> <li>Pomaknite se navzdol do &raquo;Pi&scaron;kotki&laquo; v razdelku &raquo;Zasebnost in varnost&laquo;.</li> <li>Izberite &raquo;Dovoli pi&scaron;kotke samo za izvorno spletno stran&laquo;.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>Opera</p> <ol> <li>Kliknite &raquo;Meni&laquo; na vrhu va&scaron;ega brskalnika in izberite &raquo;Nastavitve&laquo;.</li> <li>Nato izberite &raquo;Možnosti&laquo; in zavihek &raquo;Napredno&laquo;.</li> <li>Izberite možnost &raquo;Omogoči uporabo pi&scaron;kotkov&laquo;.</li> </ol> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Družbena omrežja, npr. Facebook</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>Na na&scaron;ih spletnih straneh so lahko uporabljeni tako imenovani vtičniki družbenih omrežij (&raquo;vtičniki&laquo;), &scaron;e posebej Facebookov vtičnik &raquo;V&scaron;eč mi je&laquo;. Spletno stran ponudnika, tj. facebook.com, upravlja podjetje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA. Vtičniki so običajno označeni z logotipom Facebooka.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Poleg Facebookovih vtičnikov uporabljamo tudi vtičnika &raquo;Google+&laquo; (ponudnik: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA) in &raquo;Twitter&laquo; (ponudnik: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, ZDA). Naslednje razlage glede Facebooka veljajo tudi za ta dva ponudnika z ustreznimi spremembami. Dodatne informacije o uporabi podatkov, ki veljajo za &raquo;Google+&laquo; in &raquo;Twitter&laquo;, najdete na http://www.google.de/intl/de/policies/-privacy/ in http://twitter.com/privacy. Če obi&scaron;čete eno od na&scaron;ih spletnih strani z vtičnikom, bo va&scaron; brskalnik ustvaril povezavo na Facebookove strežnike in podatek, da ste obiskali na&scaron;o spletno stran, bo posredovan Facebooku, tudi če niste prijavljeni v omrežje Facebook in ne glede na to, ali ste dejansko aktivirali vtičnik s klikom nanj.</p> <p>Če ste med obiskom na&scaron;e spletne strani prijavljeni v svoj uporabni&scaron;ki račun na Facebooku, lahko Facebook poveže dostop do na&scaron;e spletne strani z va&scaron;im uporabni&scaron;kim računom. Če kliknete gumb &raquo;V&scaron;eč mi je&laquo;, se to prenese na Facebook in shrani, da lahko svojo informacijo o v&scaron;ečkanju delite s prijatelji na Facebooku. Enako velja, če uporabite funkcije &raquo;Javno&laquo;, &raquo;Deli&laquo; ali &raquo;Deli s prijatelji&laquo;, ki so na voljo na nekaterih na&scaron;ih spletnih straneh. Na naravo in obseg podatkov, ki se posredujejo Facebooku, ne moremo vplivati. Poleg tega ne vemo natančno, kateri va&scaron;i podatki se posredujejo Facebooku in v kak&scaron;ne namene Facebook uporablja te podatke. V vsakem primeru se posredujejo va&scaron; naslov IP in &ndash; po podatkih Facebooka &ndash; informacije o obiskani spletni stran, datum in čas obiska ter druge informacije, povezane z brskalnikom.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Če ne želite, da Facebook poveže obisk na&scaron;e spletne strani z va&scaron;im uporabni&scaron;kim računom na Facebooku, se odjavite iz uporabni&scaron;kega računa na Facebooku, preden odprete na&scaron;o spletno stran. Dodatne informacije o zbiranju, shranjevanju in uporabi va&scaron;ih osebnih podatkov s strani Facebooka in nastavitvah, ki so na voljo za za&scaron;čito va&scaron;ih osebnih podatkov, najdete v Facebookovi izjavi o zasebnosti na stranihttp://www.facebook.com/about/privacy/.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
© 2016 Beeping. Vse pravice pridržane.