Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja družba Next d.o.o. z dne 30.1.2020

Splošno 

 1. Ta pravila imajo naravo splošnih pogojev poslovanja, ki jih ponuja družba Next d.o.o., Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana, matična številka: 6902545000, ID številka za DDV SI 69701466, vpis v sodni register Okrožno sodišče v Ljubljani (v nadaljevanju: ponudnik).
 2. Namen teh pogojev poslovanja je jasno definirati pravice in obveznosti uporabnikov spletne platforme Beeping.si (v nadaljevanju: Beeping) pri naročanju storitve čiščenja gospodinjstva. Kot uporabnik se razume vsaka fizična oseba, ki je opravila rezervacijo termina čiščenja na beeping.si
 3. S spletno platformo in domeno beeping.si upravlja podjetje Next d.o.o., ki preko spletne platforme nastopa kot ponudnik storitev čiščenja gospodinjstva. Končni izvajalci, ki bodo delo opravljali v imenu in za račun spletne platforme Beeping pa so profesionalni čistilci.
 4. Splošni pogoji poslovanja Beeping so sestavljeni v skladu z Obligacijskim zakonikom RS, Zakonom o varstvu potrošnikov, priporočili TZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.
 5. Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika spletne platforme Beeping, pravice uporabnika ter poslovni odnos med samostojnim čistilcem (profesionalnim čistilcem) in kupcem.
 6. Platforma Beeping predstavlja način komunikacije, orodje, ki poveže uporabnika spletne platforme do kvalificiranega, preverjenega, dodatno izobraženega profesionalnega čistilca.
 7. Družba Next d.o.o. ni zaposlovalec, delodajalec profesionalnim čistilcem in ne ponuja čiščenja. Družba Next d.o.o. je preko platforme Beeping le posrednik storitve čiščenja gospodinjstva med uporabnikom in profesionalnim čistilcem.
 8. Rezervacija termina, opravljen preko spletne platforme Beeping, se šteje za nakup, opravljen skladno s pravnim redom Republike Slovenije. Slovenska notranja zakonodaja ima prednost pred evropsko zakonodajo.
 9. Splošni pogoji poslovanja so veljavni ob vsaki rezervaciji termina preko spletne platforme, in sicer z oddajo naročila/rezervacijo termina.
 10. Pred zaključkom rezervacije termina oz. oddaje naročila kupec s klikom na gumb "Naročili in plačaj" sprejme navedene pogoje poslovanja. Ti pogoji poslovanja izključujejo kakršnekoli druge pogoje poslovanja z izjemo določil morebitne pisne pogodbe, ki jo na pobudo kupca ali ponudnika sprejmeta in podpišeta kupec in ponudnik.
 11. Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani. Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadarkoli dopolnijo z novimi določili, zato predlagamo kupcu, da jih prebere ob vsakem nakupu/rezervaciji termina. Vsaka verzija pogojev poslovanja je posebej datirana. Za posamezno naročilo veljajo pogoji poslovanja, ki so objavljeni na spletni platformi v času oddaje naročila. Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba na spletni platformi Beeping ažurira in spreminja pogosto in hitro.
 12. Družba Next d.o.o. ima pravico, da lahko kadarkoli spremeni splošne pogoje poslovanja. Spremenjeni splošni pogoji veljajo od objave na spletni strani portala.
 13. V primeru spremembe splošnih pogojev se posamezna razmerja z uporabnikom, ki niso trajne narave, presojajo po splošnih pogojih, ki so bili veljavni v trenutku nastanka takega razmerja. Razmerja z uporabnikom, ki so trajne narave, se presojajo po novih splošnih pogojih, vendar pa lahko uporabnik odstopi od takega razmerja v roku 15 dni od dneva objave novih splošnih pogojev.

 Registracija uporabnika

 1. Vsak bodoči uporabnik storitve se mora pred oddajo svojega naročila registrirati. V fazi registracije uporabnik pridobi tudi veljavno uporabniško ime in geslo, s katerim dostopa v svoj uporabniški profil.
 2. Registracija uporabniškega profila se lahko opravi na spletni strani beeping.si
 3. Podatki, ki jih uporabnik navede v svoj uporabniški profil, morajo biti resnični in popolni in morajo ustrezati aktualnemu stanju. Stranka nosi sama odgovornost zaradi napačnih podatkov oziroma tudi v kolikor pride zaradi nepravilnih podatkov do nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve naročene storitve.
 4. Stranka lahko kadarkoli dostopa do svojih podatkov in jih po potrebi tudi spremeni oziroma posodobi, o čemer bo obveščena na svoj elektronski naslov. Stranki so v spletni platformi (v uporabniškem profilu) na voljo dostopne informacije o statusu in vsebini aktualnega naročila ter vseh dotedanjih naročilih.
 5. Uporabniški profil ni prenosljiv na tretjo osebo. Vsaka stranka se lahko registrira le z enim profilom.
 6. Ponudnik si pridržuje pravico, da ob zaznanih kršitvah veljavne zakonodaje ali teh splošnih pogojev poslovanja brez navedbe razlogov izbriše uporabniški profil stranke in ji prepove dostop do spletne platforme Beeping. Blokirani stranki je prepovedana izdelava novega profila oz. ji dostop do novega profila ne bo omogočen.
 7. Obstaja razlika med registracijo in prijavo. Registracija pomeni samo prvi vpis v bazo podatkov, kjer obiskovalec vpiše zahtevane podatke glede na tip registracije in s tem pridobi status uporabnika. Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo in je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, ki ga določi sam uporabnik v fazi registracije.

 Cene

 1. Vse cene na spletni platformi Beeping so v eurih in že vsebujejo davek na dodano vrednost, razen če je izrecno napisano drugače.
 2. Poleg rednih cen storitve si Beeping pridržuje pravico akcijskih cen, ki veljajo za uporabnike v času akcije. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila oziroma veljajo tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika. Pogodba o nakupu med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo oz. prejme elektronsko sporočilo "Potrditev naročila". Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

 Naročilo storitve

 1. Uporabnik mora za vsako posamezno naročilo storitve čiščenja, v skladu z navodili in pogoji, izpolniti spletni obrazec, v katerem mora natančno, resnično in popolno navesti podatke o lokaciji čiščenja oz. lokaciji na kateri bo storitev opravljena (vključno s kvadraturo nepremičnine, ki bo predmet čiščenja), željan termin čiščenja (datum, ura - predviden pričetek čiščenja in konec čiščenja) ter obseg morebitnega dodatnega čiščenja (notranjost pečice, notranjost oken, notranjost hladilnika).
 2. Uporabnik plača storitev ob oddaji naročila, za kar prejme račun v elektronski obliki na svoj naslov elektronske pošte. V kolikor uporabnik v naročilu ne navede natančnih, resničnih in popolnih podatkov, jih mora glede na dejansko stanje popraviti izvajalec ali podizvajalec samega čiščenja, ki ga spletna platforma Beeping napoti za opravljanje dejavnosti čiščenja gospodinjstva. Dejansko stanje mora biti tako zapisano med opombami na formularju, ki je obvezen del zaključka vsakega čiščenja.
 3. Oseba, ki jo spletna platforma Beeping napoti za opravljanje čistilne dejavnosti, lahko odkloni dodaten obseg dela, če se zaradi tega ne bi bilo mogoče držati predvidenih časovnih okvirov.
 4. Uporabnik mora naročiti in tudi plačati željeno storitev čiščenja najmanj 48 ur pred dejanskim pričetkom čiščenja. Po oddaji in plačilu spletnega naročila, spletna platforma Beeping stranki samodejno potrdi, da je naročilo sprejeto, na svoj elektronski naslov prejme uporabnik račun v elektronski obliki.

 Preklic naročila 

 1. Uporabnik mora preklicati svoje naročilo najkasneje 2 dni pred dejanskim pričetkom čiščenja. Spletna platforma mu ob pravočasnem preklicu omogoča 100% povrnitev vplačanega zneska.
 2. Uporabnik, ki prekliče svoje naročilo najkasneje predhodni dan pred dejanskim pričetkom čiščenja, je upravičen do 50% povrnitve vplačanega zneska. Odbitek predstavlja nadomestilo za povzročene organizacijske stroške in izgubljen dohodek profesionalnega čistilca.
 3. Uporabnik, ki prekliče svoje naročilo na dan čiščenja, ni upravičen do povrnitve vplačanega zneska. Odbitek predstavlja nadomestilo za povzročene organizacijske stroške in izgubljen dohodek profesionalnega čistilca.
 4. Uporabnik prekliče storitev čiščenja v svojem uporabniškem profilu. V času delovnih ur (med 8. In 17. uro, vsak delavnik) lahko preklic naročila sporoči tudi na kontaktne podatke navedene na spletni strani (elektronski naslov in telefonska številka).
 5. Sklenitev pogodbe o storitvi čiščenja gospodinjstva je sklenjena s trenutkom sprejema in potrdila naročila podjetja Next d.o.o.
 6. Skladno s 43 členom Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) uporabnik nima pravice odstopa od te pogodbe, saj je storitev čiščenja gospodinjstva, začeta na osnovi uporabnikovega soglasja in s privolitvijo do izgube pravice do odstopa od pogodbe.
 7. V primeru, da v naročenem/dogovorjenem terminu soglasno ni moč izvesti čiščenja, se stranka in spletna platforma Beeping v skladu z oddanim naročilom soglasno dogovorita o alternativnem terminu, o čemer dobi stranka potrditev, da je naročilo sprejeto, na svoj elektronski naslov ter najkasneje 24 ur pred izvedbo posamezne storitve čiščenja oziroma čistilne dejavnosti še dokončno potrditev s strani izvajalca storitve.

Sprememba naročila

 1. Uporabnik mora spremeniti termin svojega naročila najkasneje 2 dni pred dejanskim pričetkom čiščenja. Spletna platforma mu ob pravočasni spremembi, omogoči alternativni termin.
 2. Spremembe termina predhodni dan pred čiščenjem ter na dan čiščenja, se obravnavajo po pravilih v členih 28. In 29. (preklic čiščenja). Uporabnik lahko prosto izbere alternativni termin čiščenja, spletna platforma Beeping pa v primeru spremembe termina predhodni dan pred čiščenjem, povrne uporabniku 50% vrednosti prvotnega termina čiščenja.
 3. Uporabnik spremembo termina čiščenja lahko uredi v svojem uporabniškem profilu. V času delovnih ur (med 8. In 17. uro, vsak delavnik) lahko spremembo naročila sporoči tudi na kontaktne podatke navedene na spletni strani (elektronski naslov in telefonska številka).

 

 Plačilo storitve čiščenja

 1. Uporabnik plača naročeno storitev čiščenja ob oddaji naročila, za kar prejme račun v elektronski obliki na svoj naslov elektronske pošte.
 2. Plačilo na spletni platformi Beeping je možno izvesti s plačilnimi karticami Mastercard, Visa, American Express, Diners Club, preko storitve PayPal, preko UPN naloga (plačilni nalog) ter direktne obremenitve (SDD nalog).
 3. Plačilo preko UPN naloga uporabnik izvede preko svojega elektronskega bančnega računa (npr. Klik, Bank@Net itd.) ali ga natisne in plača na pošti. Naročilo se aktivira šele, ko spletna platforma Beeping prejme plačilo, kar pomeni en delovni dan po plačilu, če je plačilo opravljeno preko elektronske banke do 15. ure, ali do dva delovna dneva od plačila, če je plačilo opravljeno preko pošte ali po 15. uri.
 4. Plačilo preko UPN mora biti najkasneje prejeto 48 ur pred pričetkom čiščenja, v nasprotnem primeru čiščenje ne bo izvedeno.
 5. Beeping zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne in transakcijske podatke, ki jih pošiljate na spletno platformo.
 6. Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu, ki jih mora grajati v zakonsko predvidenem roku. Kasneje podanih oziroma prepoznih ugovorov glede pravilnosti izdanega računa se ne upošteva.

 Varovanje osebnih podatkov

 1. Pri plačilu naročila uporabnik poda izrecno soglasje, da spletna platforma kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke, ki izhajajo iz njegovega pravnega razmerja s spletno platformo Beeping, in sicer naslednje kategorije osebnih podatkov:
 • ime in priimek,
 • primarni naslov,
 • elektronska pošta,
 • telefonska številka,
 • IP naslov,
 • čas in datum registracije,
 • arhiv morebitne dodatne komunikacije,
 • podatki o naročenih storitvah čiščenja.

Pri naročilu storitve čiščenja uporabnik poda izrecno soglasje, da sme prireditelj obdelovati osebne podatke za namene:

 • izvedbe storitve,
 • oglaševanja,
 • statističnih obdelav,
 • izvajanja trženjskih raziskav,
 • pošiljanja oglasnih gradiv,
 • obveščanja o novostih v prirediteljevi ponudbi in poslovanju prireditelja ter njegovih poslovnih partnerjev,
 • poplačila in izterjave obveznosti ponudnika do uporabnika,
 • telefonskega, osebnega in pisnega anketiranja,
 • izgradnje baze CRM,
 • neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja.

Pri naročilu storitve čiščenja na spletni platformi Beeping uporabnik poda izrecno soglasje, da lahko ponudnik za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o uporabniku in jih je pridobil ob njegovih naročilih. Osebe iz prvega odstavka te točke z osebno privolitvijo hkrati soglašajo in pooblaščajo ponudnika kot upravljavca osebnih podatkov, da za zgoraj navedene namene posreduje zbrane osebne podatke svojim pogodbenim partnerjem na ozemlju Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi osebnih podatkov in ki podatke obdelujejo v imenu prireditelja in za njegov račun.

Ponudnik bo pridobljene osebne podatke hranil in varoval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 67/2007 in nadaljnje spremembe), zlasti pa jih bo ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam.

Če uporabnik soglasja iz 34. točke teh splošnih pravil ne želi podati, naročilo čiščenja na spletni platformi Beeping, ni možno.

Uporabnik lahko kadarkoli prekliče soglasje za pošiljanje oglasnega gradiva in obveščanja o novostih v ponudbi ter poslovanju ponudnika in njegovih poslovnih partnerjev.

Prav tako lahko uporabnik kadarkoli prekliče soglasje za segmentirano in/ali ciljno trženje. Preklic lahko pošlje v pisni obliki na naslov Next d.o.o., Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana, s pripisom preklic, po elektronski pošti na elektronski naslov info@beeping.si. Ponudnik bo hranil osebne podatke le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, za katerega jih je zbiral ali nadalje obdeloval.

Podatki o uporabnikih Beepinga se lahko hranijo še 1 leto po preklicu registracije. Finančni podatki oz. podatki o transakcijah se hranijo 5 let od posamične transakcije. Podatki o poslanih oglasnih sporočilih se hranijo do preklica soglasja za neposredno in/ali segmentirano in/ali ciljno trženje.

Uporabnik z danim soglasjem iz 34. točke teh splošnih pravil hkrati soglaša in pooblašča ponudnika, da za namene, določene v teh splošnih pravilih, posreduje podatke o imetniku svojim podizvajalcem na ozemlju Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun. Uporabnik z označitvijo praznega polja potrjuje, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Uporabnik je dolžan najkasneje v osmih dneh po nastanku spremembe oz. v osmih dneh po vsakokratni zahtevi ponudnika le-temu pisno sporočiti vsako spremembo oz. dopolnitev podatkov, pomembnih za naročanje preko Beepinga. Če uporabnik ne dopolni oz. ne sporoči spremenjenih podatkov, lahko ponudnik ukine osebni račun na spletni platrofmi Beeping.

Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz baze spletne platforme Beeping na naslov Next d.o.o., Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana. Po dokončni potrditvi preklica registracije bomo iz seznama uporabnikov brisali vse osebne podatke uporabnika.

Ponudnik neposredno zbira informacije, ki jih kupci navedejo pri naročilu. Ponudnik teh informacij ne sme razkrivati tretjim osebam oz. jih sme razkriti tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih pogojih iz Zakona o varstvu osebnih podatkov. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ima kupec pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, ki jih poseduje ponudnik, in do popravka le-teh. Vaši podatki bodo ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipulacijo in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena v tem poglavju o varovanju osebnih podatkov, in sicer na vstopni strani Next d.o.o. in na drugih ustreznih mestih.

 

Predmet čiščenja

 1. Vsak profesionalni čistilec, ki vstopi v poslovni odnos s spletno platformo Beeping nudi redno čiščenje gospodinjstev. Pod to se smatra:
 • KOPALNICA in SANITARJE:
 • Čiščenje straniščne školjke (odstranjevanje vodnega in urinskega kamna), bideja, umivalnika, tuš kadi/banje in wc metlice s posodico
 • Brisanje prahu vidnih površin
 • Čiščenje ogledal in luči
 • Zunanje čiščenje omarice
 • Čiščenje tuš kabine oz. kopalne kadi, vključno s pipami (vodni kamen)
 • Sesanje in pomivanje
 • Čiščenje talnega sifona, če je na vidnem mestu (odstranjevanje las in umazanije)
 • Čiščenje spodnjih delov zamaškov v lijaku, bideju, tuš kabini in banji
 • Izpraznitev koša za smeti (menjava vrečke, če jo lastnik pripravi)
 • KUHINJA:
 • Čiščenje zunanjih površin omar
 • Brisanje prahu z vidnih površini (olje, aparature, bela tehnika)
 • Čiščenje štedilnika oz. indukcijske plošče
 • Zunanje čiščenje nape
 • Čiščenje kuhinjskega korita in kuhinjskim pip
 • Čiščenje kuhinjske stene, keramike, stekla
 • Brisanje prahu iz okenskih polic
 • Praznjenje smeti
 • Sesanje in pomivanje tal
 • DNEVNI POSTOR:
 • Brisanje prahu z vidnih površin (televizor, slike, hi-fi naprava)
 • Brisanje prahu in luči (lestenci, stenske luči)
 • Brisanje prahu iz okenskih polic
 • Čiščenje zunanjih površin omar
 • Praznjenje pepelnikov, praznjenje smeti
 • Sesanje in pomivanje tal
 • SPALNICA:
 • Priprava postelje/menjava posteljnine (če je na voljo oz. pripravljena posteljnina)
 • Praznjenje smeti
 • Brisanje prahu z vidnih površin, tudi dekorativni izdelki, vključno z okensko polico
 • Čiščenje zunanjih površin omar
 • Sesanje in pomivanje tal
 • HODNIK, STOPNIŠČE STANOVANJA, HIŠE (NOTRANJOST BIVALNEGA PROSTORA):
 • Brisanje prahu z vidnih površin in vseh dekorativnih elementov, ki so nameščeni v prostor (npr. vaza z rožami, stol za počitek, regal s knjigami itd.)
 • Sesanje in pomivanje tal
 • OTROŠKE SOBE, DELOVNI KABINETI, RAČUNALNIŠKA SOBA:
 • Brisanje prahu z vseh dekorativnih predmetov, polic, regalov, slik, svetil in okenskih polic
 • Postiljanje otroških postelj (v kolikor je na vidnem mestu pripravljena rezervna posteljnina se le ta zamenja)
 • Čiščenje zunanjih površin omar
 • Praznjenje koša za smeti
 • Sesanje in pomivanje tal
 1. Uporabnik lahko izbere tudi dodatne storitve. Pod to se smatra:
 • Notranje čiščenje hladilnika
 • Notranje čiščenje pečice
 • Čiščenje oken.
 1. Profesionalni čistilci s katerimi uporabnika poveže spletna platforma Beeping ne opravljajo sledečih del:
  • Generalnih čiščenj (čiščenje vseh površin v stanovanju, npr. tudi notranjost omar, filtra nape, elektronskih vtičnic, stenskih ploščic v kopalnici itd.)
  • Čiščenje notranjosti omar, filtra kuhinjske nape
  • Aparature, ki so priključene na električno omrežje ne spadajo v opis čistilčevih del (računalniki, tablični računalniki, mobilni telefoni itd.)
  • Čiščenje fasad, oken, stropov, ki so izven normalnega dosega 1,5m
  • Čiščenje stropnih ventilatorjev
  • Čiščenje radiatorjev
  • Globinsko čiščenje madežev
  • Odstranitev gradbenega materiala
  • Parno čiščenje preprog
  • Čiščenje za katero je potrebno dvigovanje težkih predmetov (npr. bele tehnike, pohištva)
  • Čiščenje in vzdrževanje zunanjih površin kot so garaže, vrt, terase
  • Čiščenje garderobne omare
  • Notranje čiščenje omar v vseh prostih
  • Čiščenje po beljenju, renovaciji itd.
  • Čiščenje zunanjih in notranjih žalozij ter rolet.

 Način izvajanja storitve

 1. Profesionalni čistilci opravljajo delo oz. storitev čiščenja gospodinjstva za račun in v imenu družbe Next d.o.o.
 2. Profesionalni čistilci, ki jih spletna platforma poveže z uporabniki delo opravljajo samostojno. Uporabnik mora profesionalnemu čistilcu omogočiti vso potrebno pomoč in informacije, da se lahko naročeno delo brez težav opravi. Uporabnik mora profesionalnemu čistilcu omogočiti dostop do dogovorjene lokacije čiščenja.
 3. Uporabnik mora profesionalnemu čistilcu za opravljanje naročene storitve čiščenja zagotoviti vso potrebno opremo in čistila. Profesionalni čistilec je opremljen z osnovnim paketom opreme. Seznam osnovnega paketa je objavljen na spleti strani Beeping.
 4. Uporabnik se zaveže, da s profesionalnim čistilcem ne bo sklenil pogodbe o delu niti ne bo obravnaval pogodbe o čiščenju kot delovno razmerje.
 5. Uporabnik se zaveže, da bo vsa potrebna navodila glede čiščenja (specifike lokacije, dodatne želje in zahteve, navodila glede časa čiščenja, načinom čiščenja) navedel v fazi oddaje naročila Beeping
 6. Profesionalni čistilec, ki ga je spletna platforma povezala z uporabnikom po opravljenem čiščenju izpolni formular o opravljenem delu in zapiše morebitna dodatna zapažanja

Odgovornost uporabnikov storitve

 1. Uporabnik je odgovoren za navedbo napačnih, neresničnih, nepopolnih ali neaktualnih podatkov ob registraciji profila na spletni platformi Beeping
 2. Uporabnik je odgovoren za nepravilne ali nepravočasne reklamacije oziroma pritožbe ter ugovora zoper izdani račun po opravljeni storitvi čiščenja.
 3. Uporabnik je odgovoren za zagotovitev opreme za čiščenje, ki je navedena na spletni strani v času rezervacijskega postopka.
 4. Uporabnik je odgovoren nemudoma, najkasneje pa v 24 urah od opravljenega čiščenja, obvestiti spletno platformo Beeping o kakršnikoli poškodbah in nepravilnostih. Kasnejše prijave ne bodo obravnavane.

Odgovornost spletne platforme

 1. Družba Next d.o.o., kot nosilec spletne platforme Beeping odgovarja uporabniku za strokovno, kakovostno in pravočasno izvedbo storitve čiščenja v skladu s uporabnikovim naročilom.
 2. Spletna platforma Beeping se zavezuje zagotoviti profesionalnim čistilcem osnovno opremo za lažje opravljanje storitve. Spisek osnovne opreme je naveden na spletni strani v času rezervacijskega postopka.
 3. Spletna platforma se zavezuje, da so vsi profesionalni čistilci, ki ponujajo svoje delo preko spletne platforme večkratno preverjeni (vsi so predložili Potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministerstvo za pravosodje Republike Slovenije, vsi so opravili teoretsko usposabljanje in so večkrat preverjeni tudi naknadno). Na ta način je spletna platforma poskrbela za maksimalno usposobljenost kadra, ki opravlja čiščenje.
 4. Profesionalni čistilec se zavezuje upoštevati zahteve hišnega reda na objektih, navodila za požarno varnost objekta in svojo varnost na objektih, kjer se izvaja storitev.

 Reklamacije in garancija kakovosti

 1. Vse reklamacije obravnava administrativni oddelek na elektronski naslov info@beeping.si vsak delovnik med 8. in 17. uro. O pisno vloženi reklamaciji oziroma pritožbi glede opravljene storitve mora stranka/uporabnik najkasneje v roku 24 ur obvestiti nosilca spletne platforme, in sicer pisno po elektronski pošti na zgoraj omenjeni elektronski naslov, ter v zvezi z zatrjevanimi kršitvami predložiti ustrezen dokazni material.
 2. Uporabniki lahko podajo reklamacijo pisno na elektronski naslov info@beeping.si.
 3. Spletna platforma Beeping spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Beeping je dolžan varovati podatke pritožnika in jih ne razkrivati tretjim osebam, razen na izrecno željo pritožnika.
 4. Postopek obravnave reklamacije oziroma pritožbe je zaupen in se rešuje prednostno ter v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v roku 24 ur. V kolikor stranka upravičeno reklamira opravljeno storitev čiščenja, mora profesionalni čistilec, ki ga spletna platforma napoti za opravljanje čistilne dejavnosti, odpraviti pomanjkljivosti v roku 24 ur, odkar je bil z napako seznanjen, oziroma ko mu stranka omogoči ponoven vstop na kraj opravljanja storitve.

 Višja sila

 1. Kot višja sila se upoštevajo nepričakovani naravni dogodki, ki imajo značaj elementarne nesreče (povodenj, potresi, požari, poplave, žled itd.) in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, ne odpraviti ali se jim izogniti, in preprečujejo izvedbo čiščenja v skladu s splošnimi pogoji. Nastop višje sile oprošča spletno platformo obveznosti iz splošnih pravil, profesionalnega čistilca pa izpolnitve obveznosti za čas trajanja višje sile, prav tako ju oprošča obveznosti plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja obveznosti v času trajanja višje sile.

 Zavarovanje odgovornosti

 1. Z namenom dodatnega varstva uporabnikov, ima spletna platforma Beeping na področju zavarovanja splošne odgovornosti, podpisano pogodbo s partnersko zavarovalnico Generali. Zavarovanje odgovornosti krije morebitno škodo, ki bi jo uporabnikom oz. njihovem premoženju pri dejavnosti čiščenja s svojim delom povzročil profesionalni čistilec. Zavarovalna vsota police znaša 100.000 EUR, stvari, ki so neposredno predmet čiščenja pa so krite do sub-zavarovalne vsote v višini 10.000 EUR.
 2. V primeru škodnega dogodka v povezavi z izvajanjem storitve profesionalnega čistilca, poda uporabnik obvestilo o dogodku in škodi. O tem obvesti spletno platformo Beeping. Spletna platforma je skladno z zavarovalnimi pogoji dolžna zavarovalnico seznaniti o škodnem dogodku v roku treh dni.
 3. Po prejemu obvestila o obstoju škodnega dogodka, spletna platforma Beeping posreduje stranki obrazec Odškodninski zahtevek. Stranka (oškodovanec) izpolni in podpiše odškodninski zahtevek in mu priloži potrebna dokazila o obstoju in obsegu škode in ga posreduje na GENERALI d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.
 4. Spletna platfroma Beeping po prejemu obvestila o obstoju škodnega dogodka priskrbi izjavo domnevnega povzročitelja škode (profesionalnega čistilca) in fotografije ter druga morebitna dokazila glede okoliščin škodnega dogodka, narave in obsega škode.
 5. Spletna platforma Beeping o vsakem dogodku, ki bi imel lahko za posledico vložitev odškodninskega zahtevka iz zavarovanja odgovornosti (tudi če ni najavljen odškodninski zahtevek) izpolni obrazec Prijava škodnega primera odgovornosti in ga skupaj z dokumentacijo in listinami posreduje na naslov GENERALI d.d., Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.
 6. Zavarovalnica po prejemu prijave in/ali odškodninskega zahtevka, evidentira dogodek in ga da v proceduro reševanja. Zavarovalnica po prejemu listin pozove spletno platformo Beeping k morebitnim dopolnitvam prijave škodnega primera (npr. dodatne izjave, listine, potreba po ogledu kraja ali predmeta,…) ali oškodovanca k morebitnim dopolnitvam odškodninskega zahtevka.
 7. Zavarovalnica po prejemu vseh listin, ki so potrebne za odločitev o obstoju zavarovalnega kritja, odgovornosti in obsegu škode, odloči o zahtevku oškodovanca (če je ta vložen).

Darilni boni Beeping

 1. Darilni bon je izkazan elektronski dokument, ki ga proti plačilu izda spletna platfotma.
 2. Veljavnost darilnega bona je označena na samem darilnem bonu.
 3. Vsak darilni bon je opremljen z edinstveno kodo. Kodo je moč uporabiti večkrat, a le do višine prednaloženega zneska.
 4. Darilni bon lahko koristite tudi, če njegova vrednost presega vrednosti naročila. V tem primeru razliko doplačate s plačilnimi sredstvi, ki jih spletna platforma omogoča. Če znesek ne dosega višine prednaloženega zneska, ostane preostanek sredstev na darilnem bonu in ga lahko uporabnik koristi pri naslednjem naročilu.
 5. Darilni bon ni mogoče zamenjati, zahtevati izplačilo njegove denarne vrednosti ali podaljšati njegove veljavnosti.
 6. Če je naročilo preklicano v roku 2 dni pred samim naročilom, vam bomo darilni bon oz. vrednost darilnega bona nadomestili z novim darilnim bonom. Na vaš elektronski naslov vam bomo posredovali novo edinstveno kodo, z enakim prednaloženim zneskom.
 7. Kodo, označeno na darilnem bonu, v fazi naročila (4. korak – plačilo) vnesete v za to predviden okvirček. Ob vpisu kode se vrednost darilnega bona avtomatsko odšteje od cene vašega naročila. Sledi le še oddaja naročila.
 8. Darilni boni se razlikujejo od promocijskih kod za popuste. Promocijske kode Beeping vam lahko podarimo v sklopu posebnih promocijskih aktivnosti in nagradnih iger. Te kode niso na prodaj.
 9. Darilnega bona ni mogoče koristiti hkrati s promocijsko kodo za popuste.

 

Naročniško razmerje rednega čiščenja Beeping Premium

 1. Beeping Premium je redna mesečna naročnina čiščenja gospodinjstva ali poslovnih prostorov. Lastnosti, ki definirajo Beeping Premium so možnost izbire stalnega profesionalnega čistilca, možnost stalnega termina, višja stopnja fleksibilnosti v razmerju do običajnega naročanja preko spletne platforme Beeping ter tudi popust glede na primerljivo čiščenje enkratnega značaja. Naročnik mora imeti minimalno eno čiščenje mesečno, da se upoštevajo zgoraj opisani pogoji. Samo frekvenco čiščenja znotraj posameznega meseca določi individualno uporabnik ob naročilu.
 2. Uporabnik ima možnost izbirati med tremi različnimi opcijami rednega čiščenja Beeping Premium (1x tedensko, na 14 dni in 1x mesečno). Vsaka izmed opcij uporabniku omogoča svoje prednosti. V primerih 1x tedenskega čiščenja in čiščenja na 14 dni so to možnost izbire stalnega termina in stalnega čistilca, osebnega asistenta ter relevanten popust. V primeru mesečnega čiščenja uporabnik nima možnosti izbire stalnega čistilca.
 3. Cene veljajo v trenutku oddaje sklenitve naročnine oziroma veljajo tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika. Pogodba o sklenitvi naročnine Beeping Premium med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko kupec potrdi ponudbo za 6-mesečno naročnino oz. prejme elektronsko sporočilo s strani Beepinga. Od tega trenutka dalje so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.
 4. Naročnik se s potrditvijo ponudbe in sklenitvijo naročnine zavezuje, da bo redni plačnik minimalno za obdobje 6 mesecev.
 5. Uporabnik plača naročeno storitev naročniškega razmerja rednega Beeping Premium čiščenja ob oddaji naročila, za kar prejme račun v elektronski obliki na svoj naslov elektronske pošte.
 6. Plačilo na spletni platformi Beeping je možno izvesti s plačilnimi karticami Mastercard, Visa, American Express, Diners Club, preko storitve PayPal ter direktne obremenitve (SDD nalog). Plačilni pogoji in stroški transkacij so upoštevani v končni ceni, izjema je strošek direktne obremenitve (SDD), ki ga plača naročnik v skladua z aktualno tarife banke.
 7. Prvo plačilo in vsa nadaljnja plačila do preklica, se izvedejo avtomatsko ob obnovi obračunskega obdobja, ki znaša mesec dni (velja v primeru plačila s kreditnimi karticami in PayPal). Izjema je pri plačilu z direktno obremenitvijo (SDD), kjer termin prve direktne obremenitve najkasnje v treh delovnih dneh ob sklenitvi Beeping Premium naročnine t.j. pričetka obračunskega obdobja. Naslednje direktne obremenitve bodo izvedene tri delovne dni pred naslednjim obračunskim obdobjem. Uporabnik prejme račun v elektronski obliki na svoj elektronski naslov.
 8. Naročnik lahko kadarkoli prekine sklenjeno naročnino Beeping Premium. Prekinitev naročniškega razmerja stopi v veljavo takoj po preteku tekočega naročniškega obdobja, naročniško razmerje pa se ne obnovi več. 
 9. Naročnik lahko naročnino prekliče za bodoča obračunska obdobja, najmanj 48 ur pred novim obračunskim obdobjem. Preklic naročnine je moč urediti v uporabniškem profilu. V kolikor preklic ni izveden 48 ur pred novim obračunskim obdobjem, se uporabniku le ta avtomatsko podaljša za naslednje obdobje 6 mesecev skladno s pogoji dogovorjenimi v osnovni pogodbi. Za pravilno prekinitev se šteje preklic preko uporabniškega profila ter elektronske pošte na elektronski naslov info@beeping.si
 10. Naročniško razmerje je možno začasno prekiniti oz. zamrzniti za obdobje 1 meseca. Začasno prekinitev je možno urediti enkrat v koledarskem letu. Za pravilno začasno prekinitev se šteje preklic preko elektronske pošte na elektronski naslov info@beeping.si.

 

Relevantno pravo in morebitni spori

 

 1. Vsa razmerja med spletno platformo Beeping in uporabniki se presojajo po pravu Republike Slovenije. Če kakšna določba ni ali ni več skladna z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, se takšna določba po obsegu in vsebini prilagodi veljavni zakonodaji, če je to mogoče, v nobenem primeru pa to ne pomeni neveljavnosti vseh določb splošnih pogojev.
 2. Družba Next d.o.o. ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni     uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
 3.  V primeru spora med spletno platformo in uporabnikom je določena pristojnost sodišča v Ljubljani, v kolikor ni z veljavno zakonodajo Republike Slovenije določena izključna krajevna pristojnost.

 

KONTAKT
030 70 70 50
SPREMLJAJTE NAS
POSTANITE ČISTILEC
Se ukvarjate s čiščenjem? Pridružite se nam.
PLAČILNA SREDSTVA
PARTNERJI
KONTAKT
030 70 70 50
info@beeping.si
SPREMLJAJTE NAS
POSTANITE ČISTILEC
Se ukvarjate s čiščenjem? Pridružite se nam.
PLAČILNA SREDSTVA
PARTNERJI
© 2020 Beeping. Vse pravice pridržane.